Chesapeake Bay Foundation study refutes 'job-killer' myth