Salmon season yields to 'season for negotiations' on price